Rezerwacja telefoniczna: 87 567 12 19 lub 887 318 000

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Obsługi Turysty KORDEGARDA w Dowspudzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.kordegarda.dowspuda.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak tekstu alternatywnego w części grafik
 • brak informacji o celu w części odnośników
 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR: http://www.onlineocr.net/
 • w przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
 • Wyłączenia:

 • Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać transkrypcji tekstowej z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 13.11.2020.

  Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-13

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Sinkiewicz, email: jsinkiewicz@zazsowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 724 241 118. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku
Adres: Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, Lipniak 3, 16-402 Suwałki
E-mail: biuro@zazsowa.pl
Telefon: 724 241 118

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Obsługi Turysty KORDEGARDA w Dowspudzie jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Przy wejściu do budynku nie występują bariery architektoniczne. Wejście do budynku znajduje się na poziomie parkingu. W budynku znajduje się łazienka ogólnodostępna dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Przy siedzibie Centrum znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie budynków Centrum Kordegardy nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego i nie ma informacji głosowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill?a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Centrum Obsługi Turysty KORDEGARDA w Dowspudzie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Dane teleadresowe Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku
Lipniak 3

16-402 Suwałki
tel. 724214118

Top